Tipy
photo Foto
26. sep. 2023 o 08:00
Miloš Audi, volby.sme.sk

Ako voliť tak, aby bol váš hlas započítaný? Kvôli malej chybe môžete dostať aj pokutu

placeholder
Ako voliť tak, aby bol váš hlas započítaný?
Zdroj: TASR

O pár dní budeme svedkami volieb do slovenského parlamentu. Každý volič sa však musí riadiť presnými pravidlami, pričom pri ich dodržaní sa mu jeho hlas započíta.

Tipy
26. sep. 2023 o 08:00
Ako voliť tak, aby bol váš hlas započítaný? Kvôli malej chybe môžete dostať aj pokutu

O pár dní budeme svedkami volieb do slovenského parlamentu. Každý volič sa však musí riadiť presnými pravidlami, pričom pri ich dodržaní sa mu jeho hlas započíta.

30. septembra 2023 budeme mať možnosť zvoliť si poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky. Ako informoval portál SME, ak však chcete, aby sa váš hlas započítal, musíte sa riadiť presnými krokmi, inak bude zapísaný ako neplatný. Čo teda musíte urobiť, aby ste sa vyhli chybám?

Príchod do volebnej miestnosti

Prvý krok, ktorý musí každý volič urobiť, je dostaviť sa do volebnej miestnosti. V nej musí preukázať svoju pravú totožnosť tým, že komisii odovzdá platný občiansky preukaz. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje správne poradové číslo v zozname voličov a odovzdá hlasovacie lístky spoločne s prázdnou obálkou, na ktorej sa nachádza odtlačok úradnej pečiatky obce. Tento proces a následné prevzatie je neskôr potrebné potvrdiť vlastným podpisom, ktorý je nutné vpísať do zoznamu voličov.

Každý volič musí pred vyplnením dokumentov prejsť do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Ak tak neurobí, okrsková volebná komisia mu nebude môcť vyplnenie umožniť.

Ako správne voliť?
Ako správne voliť?
Zdroj: TASR

Ako treba voliť?

Keď sa volič dostane do osobitného priestoru, vyberie a zaznačí hlasovací lístok tej politickej strany, ktorej chce dať svoj hlas. Potom ho môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky, ktorú mu poskytla komisia. Na lístku však môže volič zaznačiť aj iné dôležité veci. Ide pritom o zakrúžkovanie poradového čísla kandidáta, ktorého chce podporiť.

Je dôležité podotknúť, že volič môže dať najviac 4 preferenčné hlasy. Ak totiž toto číslo prekročí, nebudú sa kandidátom počítať, a komisia zaráta len hlas, ktorý bol pridelený danej politickej strane. Ak sa voličovi podarí urobiť chybu, môže požiadať komisiu, aby mu vydala nové hlasovacie lístky. Tieto nesprávne zaznačené dokumenty sa neskôr vhodia na miesto určené pre nepoužité hlasovacie lístky.

Lístok treba hodiť do zapečatenej schránky.
Lístok treba hodiť do zapečatenej schránky.
Zdroj: TASR

Pomoc pre zdravotne znevýhodnených

Voliči, ktorí kvôli zdravotnému postihnutiu alebo inej poruche (vrátane dyslexie či dysgrafie) nemôžu sami zaznačiť hlasovací lístok alebo ho vhodiť do volebnej urny, musia túto skutočnosť oznámiť komisii už pred hlasovaním. Takíto voliči majú totiž právo zobrať so sebou do osobitného priestoru inú spôsobilú osobu, ktorá musí presne dodržať pokyny zdravotne znevýhodneného. Nemôže však ísť o člena volebnej komisie.

Iné nariadenia platia aj pre voličov, ktorí sa kvôli závažným zdravotným problémom nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti. Ak takýto voliči prednostne požiadajú obec a v deň konania volieb aj samotnú komisiu, môžu vykonať hlasovanie do prenosnej schránky. Tento spôsob je však možný len v tom prípade, ak bude vyhotovený v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola komisia vytvorená.

Pre zdravotne znevýhodnených platia iné nariadenia.
Pre zdravotne znevýhodnených platia iné nariadenia.
Zdroj: TASR

Pozor na pokutu

Dôležité tiež je, aby si voliči dávali pozor, kam odkladajú nepoužité alebo nesprávne vyplnené hlasovacie lístky. Ak ich totiž nehodia do zapečatenej schránky, ktorá je na túto vec určená, dopustia sa priestupku. Za ten im bude uložená pokuta vo výške 33 eur. V prípade, ak hlasujú mimo volebnej miestnosti, je potrebné, aby volič tieto hlasovacie lístky znehodnotil pred členmi komisie.