05. máj. 2021 o 11:07
Ivan Rosa, obkec.sk

Platy policajtov na Slovensku: Koľko zarobia ochrancovia zákona a aké môžu dostať prídavky?

placeholder
Koľko zarobia slovenskí policajti?
Zdroj: TASR

Platy slovenských policajtov vymedzuje zákon č. 73/1998 Z.z., na základe ktorého sa určí ich základný, tzv. funkčný plat, ale aj ďalšie príplatky, na ktoré majú zo zákona nárok. Koľko zarábajú členovia slovenskej polície?

Zaujímavosti
05. máj. 2021 o 11:07
Platy policajtov na Slovensku: Koľko zarobia ochrancovia zákona a aké môžu dostať prídavky?

Platy slovenských policajtov vymedzuje zákon č. 73/1998 Z.z., na základe ktorého sa určí ich základný, tzv. funkčný plat, ale aj ďalšie príplatky, na ktoré majú zo zákona nárok. Koľko zarábajú členovia slovenskej polície?

Koľko zarábajú slovenskí policajti? Ak si si niekedy položil túto otázku, odpoveď nájdeš práve v tomto článku. Mzda príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky (PZ SR) pozostáva z viacerých zložiek, pričom tou hlavnou je funkčný plat, prídavok za výsluhu rokov a prídavok na základe hodnosti. Policajti si však dokážu privyrobiť aj prostredníctvom množstva ďalších špecifických príplatkov.

Výška platu policajtov sa primárne odvíja od platovej triedy, hodnosti a odslúžených rokov.
Výška platu policajtov sa primárne odvíja od platovej triedy, hodnosti a odslúžených rokov.
Zdroj: TASR

Zložky platu policajta

Podľa zákona č. 73/1998 Z.z. má príslušník Policajného zboru SR v stálej štátnej službe nárok na príjem, ktorý je tvorený týmito zložkami: funkčný plat, prídavok za výsluhu rokov a hodnostný príplatok.

Ďalej však policajt môže mať nárok aj na rizikový príplatok, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej riadiacej funkcie a osobný príplatok, príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.

Policajti majú zo zákona právo i na rôzne príplatky a finančné náhrady.
Policajti majú zo zákona právo i na rôzne príplatky a finančné náhrady.
Zdroj: TASR

Môže tiež dostať príplatok za ovládanie a používanie cudzieho jazyka (jazykový príplatok), za starostlivosť o prideleného služobného psa alebo koňa, za starostlivosť a vedenie služobného cestného vozidla alebo motorového člna, za výkon potápačskej činnosti, za nerovnomernosť času služby a za nadčasy pri výkone služby.

Okrem toho má príslužník PZ SR nárok aj na príplatok ako člen posádky lietadiel a vrtuľníkov, doplatok k služobnému platu podľa § 287, príplatok zdravotníckym pracovníkom, za výkon činnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a tiež môže dostať odmenu.

Platy policajtov

Platové ohodnotenie príslušníkov PZ SR pozostáva najmä z tzv. funkčného platu, ktorý sa odvíja od platovej triedy a počtu rokov, ktoré policajt odslúžil. Okrem toho dostáva aj hodnostný príplatok na základe hodnosti. Policajný kadet dostáva služobný príjem vo výške minimálnej mzdy.

Policajt je väčšinou povýšený na základe odslúžených rokov.
Policajt je väčšinou povýšený na základe odslúžených rokov.
Zdroj: TASR

Platová trieda

Platovú triedu policajta určuje nadriadený na základe kvalifikačných predpokladov pre výkon konkrétnej funkcie. Celkovo zákon č. 73/1998 Z.z. vymedzuje 9 platových tried funkčného platu.

V platovej triede 1 má príslúšník PZ SR plat 536,50 eur mesačne. V platovej triede 2 má nárok na 569,50 eur mesačne, platová trieda 3 mu určuje 606 eur mesačne, platová trieda 4 znamená 646 eur mesačne a platová trieda 5 poskytuje nárok na 695,50 eur mesačne.

Platová trieda 6 znamená 762 eur mesačne, v platovej triede 7 je to 802 eur mesačne, pri platovej triede 8 dostáva 841,50 eur mesačne a platová trieda 9 mu zabezpečí 881,50 eur mesačne funkčného platu.

Prídavok za výsluhu rokov

Okrem funkčného platu pozostáva mzda príslušníka PZ SR aj z prídavku za počet rokov služby. Výška prídavku sa určuje percentuálnym podielom z funkčného platu na základe odslúžených rokov.

Podľa počtu rokov výsluhy existuje 12 úrovní prídavku, ktorý môže policajt dostať. Do 2 rokov praxe nedostáva žiadny prídavok za výsluhu. Od 2 do 4 rokov má nárok na 6,1 percenta funkčného platu. Od 4 do 6 rokov je prídavok vo výške 12,2 percenta, od 6 do 9 rokov je to 18,3 percenta, od 9 do 12 rokov je to 24,4 percenta.

Ďalšia úroveň je od 12 do 15 rokov vo výške 30,5 percenta, od 15 do 18 rokov je prídavok 36,6 percenta, od 18 do 21 rokov je to 42,7 percenta, od 21 do 24 rokov je výška prídavku 48,8 percenta, od 24 do 28 rokov je to 54,9 percenta, od 28 do 32 rokov je prídavok 61 percent a ak policajt slúži viac ako 32 rokov, má nárok na 67,1 percenta.

Hodnostný príplatok

Príslušník PZ SR má nárok aj na príplatok na základe hodnosti.

Strážmajster má nárok na príplatok 2 eurá mesačne. Nadstrážmajster môže dostať 8,50 eur mesačne naviac, podpráporčík či podporučík 18,50 eur mesačne. Ďalej nasleduje práporčík a poručík, ktorí môžu dostať 25 eur mesačne navyše, nadpráporčík a nadporučík 32 eur mesačne.

Ďalšia hodnosť je kapitán, ktorý môže dostať 38,50 eur mesačne naviac, major má nárok na príplatok 45 eur mesačne, podplukovník 51,50 eur mesačne, plukovník 58,50 eur mesačne a generál môže dostať 65,50 eur mesačne naviac.

Niektoré ďalšie príplatky

Príslúšník PZ SR môže na základe vykonávanej práce dostávať aj rôzne príplatky. O ich výške väčšinou rozhoduje minister vnútra, pričom napr. rizikový príplatok môže dosiahnuť výšku až 232,50 eur mesačne.

S prihliadnutím na množstvo a kvalitu plnenia služobných úloh môže byť príslušníkovi PZ SR priznaný osobný príplatok až do výšky 30 percent súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za odslúžené roky.

Jazykový príplatok dostáva príslušník PZ SR v prípade, že funkčná náplň jeho práce nevyžaduje znalosť cudzieho jazyka, no tento policajt pri výkone služby cudzí jazyk používa. Výška príplatku môže byť až 50 eur mesačne, jeho výšku opäť určuje minister a výška príplatku závisí od preukázania stupňa ovládania cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

V prípade, že má policajt do osobnej starostlivosti prideleného služobného psa alebo koňa, má nárok na príplatok vo výške 20 eur mesačne. Túto sumu dostane za každého psa alebo koňa, ktorého má na starosť.

Rovnaký príplatok, čiže 20 eur mesačne, dostane aj v prípade, že mu je do osobnej starostlivosti zverené služobné vozidlo. Platí to pre osobný automobil, autobus, obrnený transportér, traktor, buldozér a ďalšie. V prípade, že má v starostlivosti motocykel, motorový čln alebo príves, príplatok môže byť do výšky 7 eur mesačne.

Policajt dostáva príplatok aj za výkon potápačskej činnosti, pričom jeho výška sa pohybuje od 33,50 eur do 23,50 eur na základe toho, či má potápačský kvalifikačný stupeň A, B alebo C.

Príslušník PZ SR má nárok na príplatok aj vtedy, ak má svoj základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne počas mesiaca. Výška príplatku môže byť až do výšky 100 eur mesačne.

V prípade nadčasov má príslušník PZ SR za každú hodinu nárok na 25-percentný príplatok a viacero ďalších prídavkov a finančných náhrad.

Hodnosti policajtov

Spomínaný zákon č. 73/1998 Z.z. hovorí aj o tom, koľko rokov trvá služba v jednotlivých hodnostiach. Pre hodnosti nadpráporčík, plukovník a generál zákon neustanovuje dobu výsluhy.

V prípade práporčíckych hodností je doba výsluhy strážmajstra 2 roky, nadstrážmajstra 3 roky, podpráporčíka 4 roky a práporčíka 5 rokov. Nasleduje nadpráporčík, ktorý je teda bez konkrétnej doby výsluhy.

V prípade dôstojníckych hodností má podporučík dobu výsluhy 1 rok, poručík 2 roky, nadporučík 3 roky, kapitán 3 roky, major 4 roky a podplukovník 5 rokov. Nasleduje plukovník bez doby výsluhy. V rámci generálskych hodností existuje hodnosť generál, pre ktorú taktiež zákon neustanovuje konkrétnu dobu výsluhy.